CỰU NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BỊ KẾT ÁN ĐẾN BỐN NĂM TÙ VÌ TỘI THAM Ô HƠN $448,000 CỦA NHÓM TIỆM WESTMINSTER SUPERMARKET BẰNG CÁCH HOÀN TIỀN GIAN LẬN

For Immediate Release
Case # 10WF2396


April 28, 2011

Susan Kang Schroeder
Chief of Staff
Office: 714-347-8408
Cell: 714-292-2718

Farrah Emami
Spokesperson
Office: 714-347-8405
Cell: 714-323-4486

CỰU NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BỊ KẾT ÁN ĐẾN BỐN NĂM TÙ VÌ TỘI THAM Ô HƠN $448,000 CỦA NHÓM TIỆM WESTMINSTER SUPERMARKET BẰNG CÁCH HOÀN TIỀN GIAN LẬN

 

Một nhân viên kế toán đã bị kết án hôm thứ ba vừa qua bốn năm tù giam tù tiểu bang vì tội biển thủ hơn $448,000 từ một nhóm siêu thị tại Westminster bằng cách xử lý hơn 170 giao dịch tự hoàn trả tiền gian lận vào tài khoản cá nhân của ông và các tài khoản của hai người bạn. Tan Dung Tang, 29 tuổi, ở tại Westminster, đã nhận tội trước tòa ngày 26 tháng 4 năm 2011, bốn trọng tội tiếp cận máy tính và giang lận hình phạt nâng cao lên