MEDIA ADVISORY –INVOLVED SHOOTING INVESTIGATION – Benny Herrera