MEDIA ADVISORY –INVOLVED SHOOTING INVESTIGATION – Bryan Garret McCluey