MEDIA ADVISORY –INVOLVED SHOOTING INVESTIGATION – Colby Joshua Koenig