MEDIA ADVISORY –INVOLVED SHOOTING INVESTIGATION – Wilfredo Ayala