NĂM THỨ BA HƠN 400 THAM DỰ BUỔI TẬP HỢP VÀ TUẦN HÀNH ỦNG HỘ QUYỀN CỦA NẠN NHÂN TỔ CHỨC BỞI PHÒNG BIỆN LÝ QUẬN ORANGE

For Immediate Release


April 14, 2011

Susan Kang Schroeder
Chief of Staff
Office: 714-347-8408
Cell: 714-292-2718

Farrah Emami
Spokesperson
Office: 714-347-8405
Cell: 714-323-4486

NĂM THỨ BA  HƠN 400 THAM DỰ BUỔI TẬP HỢP VÀ TUẦN HÀNH ỦNG HỘ QUYỀN CỦA NẠN NHÂN TỔ CHỨC BỞI PHÒNG BIỆN LÝ QUẬN ORANGE

Hôm nay là năm thứ ba Văn Phòng Biện Lý Quận Orange (OCDA) đã tổ chức buổi tập hợp và tuần hành để ủng hộ  Quyền Của Nạn Nhân (Victim’s Rights March & Rally) để tưởng nhớ các nạn nhân bị sát hại, cùng vui mường với các nạn nhân còn sống sót, và để vinh danh cho quyền của nạn nhân.  Hơn 400 nạn nhân, gia đình, bạn, nhân viên của những cơ quan pháp lý, và các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tuần hành từ Văn Phòng Biện Lý đến Tòa Án cổ của Quận Orange tại Santa Ana và đặt hoa ở dưới  vòng hoa tưởng niệm để kỷ niệm những  nạn nhân bị giết chết và những người còn sống sót. 

Cuộc tập hợp và diễn hành ủng hộ Quyền của Nạn Nhân được thành lập vào năm 2009 sau gần hai thập niên đầy những nỗ lực pháp lý để tìm cách bảo đảm quyền lợi của nạn nhân của những  tội phạm.Vào năm 1990, Dự Luật 115 (Proposition 115) tăng số án tù của bị cáo và giảm số những lần nạn nhân phải xuất hiện trước tòa để làm chứng.   Năm 1996, Luật Megan (Megan’s Law) bắt buộc những người phạm tội tình dục phải đăng ký và cha mẹ và cộng đồng được cung cấp truy cập về địa chỉ của tội phạm tình dục đang sống trong các khu phố gần họ.  Vào năm 2000, Dự Luật 21 (Proposition 21) tăng hình phạt cho những tội phạm băng đảng nghiêm trọng và nguy hiểm.  Vào năm